Foto_Site_2.jpg foto_site_a.jpg foto_site_b.jpg foto_site_c.jpg

Gedragscode

HHC Haackey stelt eisen normen en waarden van haar leden en gasten op het terrein vanHHC Haackey. Daarom wordt wangedrag binnen en buiten het veld niet getolereerd. Enthousiasme van spelers en supporters is goed maar dit mag nooit ten koste gaan van het speelplezier. Ook de inzet van scheidsrechters om wedstrijden te leiden verdient ieders respect. Samen dienen we het goede voorbeeld te geven en respect te tonen voor anderen. Bij wangedrag wordt het betrokken lid door het bestuur berispt c.q. geschorst. Deze schorsing komt boven op de eventuele schorsing door de K.N.H.B. Bij herhaald wangedrag kan het bestuur overgaan tot royement.
Gasten zullen bij wangedrag van het terrein worden begeleid.


De gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt (om te bewegen).

 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.

 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiĆ«le vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.

 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is bij de sporter worden nageleefd.

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.